NovaTek Bilişim Hizmetleri Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi : 01.01.2021

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin bilgilendirme

NovaTek Bilişim Hizmetleri ve grup şirketleri* (Hep birlikte “NovaTek Bilişim Hizmetleri” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, NovaTek Bilişim Hizmetleri’nin koruması altındadır. NovaTek Bilişim Hizmetleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, NovaTek Bilişim Hizmetleri tarafından NovaTek Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, NovaTek tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

* NovaTek Bilişim Hizmetleri, NovaTek Bilişim Servisleri, NovaTek Satış ve İş Servisleri

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte NovaTek Bilişim Hizmetleri tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: 

Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyad, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Bu veri kategorisi, müşteri adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.

 

Şebeke,Trafik ve Konum Bilgileri:

Bu veri kategorisi, internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza  ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veri türlerini ifade etmektedir.

 

Satış Kanallarındaki Bilgiler:

Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, seçtiğiniz güvenlik kelimeleriniz; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.

 

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:

Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.novatekbilisim.com ve www.novatekbilisim.com.tr başta olmak üzere, NovaTek Bilişim Hizmetleri’nin kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler:

Bu veri kategorisi, sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi gibi) ait sağlık verileri, biyometrik ses kaydı, yüz tanıma bilgileri ve dijital imza verilerini ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Size teklif, sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,

Arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
NovaTek Bilişim Hizmetleri nezdindeki hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

NovaTek Bilişim Hizmetleri, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

https://www.novatekbilisim.com adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki NovaTek Bilişim Hizmetleri şirketi ile NovaTek nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,

Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmecilere,

Cihaz bilgileriniz, NovaTek’deki segment bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler,

NovaTek rehberine kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla ulaşabilmeleri için T.C. kimlik numaranıza sahip olan finans kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçilere.

Kişisel verileriniz, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

NovaTek Bilişim Hizmetleri’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,

Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
NovaTek Bilişim Hizmetleri’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, NovaTek Bilişim Hizmetleri’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle NovaTek Bilişim Hizmetleri’ne başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, NovaTek Bilişim Hizmetleri için info@novatekbilisim.com adresine e-posta yoluyla ya da yazılı olarak noter vasıtasıyla, “NovaTek Bilişim Hizmetleri - Karadeniz Mahallesi, Aziziye Caddesi, No:3C/K İlkadım - SAMSUN” adresine iletebilir, veya başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, NovaTek Bilişim Hizmetleri için info@novatekbilisim.com adreslerine gönderebilirsiniz.

NovaTek Bilişim Hizmetleri’nin, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, https://www.novatekbilisim.com adresi üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya https://www.novatekbilisim.com adresindeki hizmet kanallarımızı kullanarak bize iletebilirsiniz.

Bu Politika NovaTek Bilişim Hizmetleri tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. NovaTek Bilişim Hizmetleri, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. NovaTek Bilişim Hizmetleri tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://www.novatekbilisim.com/gizlilik-politikasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

novatek-corporate-digital-dark-signature